Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát: 12 lời nguyện lớn ĐỜI SỐNG

Quán Thế Âm (Avalokitesvara) là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của cuộc đời rồi tìm cách cứu giúp chúng sinh.

Trong tiếng Phạn [ Sanskrit] thì “AVALOKITESHVARA" có nghĩa là vị cứu giúp , quán chiếu thế giới với lòng từ bi. Theo kinh Pháp Hoa, Bồ tát có khả năng thị hiện vô biên thân, tùy theo hoàn cảnh và điều kiện mà hiện thân tương ứng để cứu độ muôn loài.

Quán Thế Âm Bồ Tát vốn là một vị Cổ Phật, danh hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai, đã tu đắc thần thông quảng đại từ vô hồi vô tận các kiếp trước. Ngài vì nguyện từ bi hóa thân thành Bồ Tát để đưa người về bến giác, cứu khổ tầm thanh, làm cho một đời người biết đến chánh pháp được an vui.

Quán Thế Âm Bồ Tát đã phát ra 12 đại nguyện, mỗi nguyện đều chứa vô lượng công đức tỏa hào quang sáng chói chiếu khắp 10 phương thế giới. Trong văn hóa và Phật giáo Việt Nam, Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được thờ cúng, kính ngưỡng nhiều nhất, cũng như được sự thành kính, sùng bái nhất của Phật tử và người dân.

Tâm đại từ đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm cứu vớt tất cả những nỗi khổ đau của vô lượng chúng sinh, thành tựu đạo nghiệp cho vô lượng chúng sinh.
 
Ngay via quan the am bo tat
 

1. 12 đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 

 

Diễn giải 12 lời nguyện lớn của Quan Âm Bồ Tát 


Nguyện thứ nhất Khi thành Bồ Tát (Quán Âm Bồ Tát đệ nhất nguyện)
 
Danh hiệu tôi tự tại quán âm
 
Viên thông thanh tịnh căn trần
 
Nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ hai Không nài gian khổ (Quán Âm Bồ Tát đệ nhị nguyện)
 
Nguyện một lòng cứu độ chúng sanh
 
Luôn luôn thị hiện biển đông
 
Vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ ba Ta bà ứng hiện (Quán Âm Bồ Tát đệ tam nguyện)
 
Chốn u minh nhiều chuyện khổ đau
 
Oan gia tương báo hại nhau
 
Nghe tiếng than thở mau mau cứu liền
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ tư Hay trừ yêu quái (Quán Âm Bồ Tát đệ tứ nguyện)
 
Bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê
 
Độ cho chúng hết u mê
 
Dứt trừ nguy hiểm ko hề nhiễu nhương
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ năm Tay cầm dương liễu (Quán Âm Bồ Tát đệ ngũ nguyện)
 
Nước cam lồ rưới mát nhân thiên
 
Chúng sanh điên đảo đảo điên
 
An vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ sáu Thường hành bình đẳng (Quán Âm Bồ Tát đệ lục nguyện)
 
Lòng từ bi thương sót chúng sanh
 
Hỉ xả tất cả lỗi lầm
 
Không còn phân biệt sơ thân mọi loài
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ bảy Dứt ba đường dữ (Quán Âm Bồ Tát đệ thất nguyện)
 
Chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh
 
Cọp beo thú dữ vây quanh
 
Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nàn
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ tám giải thoát tù lao (Quán Âm Bồ Tát đệ bát nguyện)
 
Tội nhân bị trói hành hình rồi lại khảo tra
 
Thành tâm lễ bái thiết tha
 
Quán âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ chín làm thuyền Bát Nhã (Quán Âm Bồ Tát đệ cửu nguyện)
 
Giúp cho người vượt khúc lênh đênh
 
Bốn bề biển khổ chông chênh
 
Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ mười tây phương tiếp dẫn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nguyện)
 
Vòng hoa thơm, kỹ nhạc lọng vàng
 
Tràng phan, bảo cái trang hoàng
 
Quán Âm tiếp dẫn đưa đường về tây
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ mười một Di Đà thọ ký (Quán Âm Bồ Tát đệ đệp thập nhất nguyện)
 
Cảnh tây phương tuổi thọ không lường
 
Chúng sanh muốn sống mien trường
 
Quán âm nhớ niệm tây phương mau về
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 
Nguyện thứ mười hai Tu hành tinh tấn (Quán Âm Bồ Tát đệ thập nhị nguyện)
 
Dù thân này tan nát cũng đành
 
Thành tâm nỗ lực thực hành
 
Mưới hai câu nguyện độ sanh đời đời
 
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
 

Tụng niệm 12 lời nguyện lớn của Quán Thế Âm Bồ Tát:


1. Nam Mô hiệu Viên-Thông, danh Tự Tại, Quan-Âm Như Lai quảng-phát hoằng thệ nguyện.
 
2. Nam-mô nhất niệm tâm vô quái ngại, Quan-Âm Như Lai thường cư Nam Hải nguyện.
 
3. Nam-mô trú Ta-Bà U-Minh giới Quan Âm Như-Lai tầm thanh cứu khổ nguyện.
 
4. Nam-mô hàng tà ma, trừ yêu quái Quan Âm Như-Lai năng trừ nguy hiểm nguyện.
 
5. Nam-mô thanh tịnh bình thùy dương liễu, Quan Âm Như-Lai cam-lộ sái tâm nguyện.
 
6. Nam-mô Đại-Từ bi năng hỉ xả, Quan Âm Như-Lai thường hành bình đẳng nguyện.
 
7. Nam-mô trú dạ tuần vô tổn hoại, Quan Âm Như-Lai thệ diệt tam đồ nguyện.
 
8. Nam-mô vọng Nam nham cầu lễ bái, Quan Âm Như-Lai, già tỏa giải thoát nguyện.
 
9. Nam-mô tạo pháp-thuyền du khổ hải, Quan Âm Như-Lai độ tận chúng sanh nguyện.
 
10. Nam-mô tiền tràng phan, hậu bảo cái, Quan Âm Như-Lai tiếp dẫn Tây Phương nguyện.
 
11. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật cảnh giới, Quan Âm Như-Lai Di Đà thọ ký nguyện.
 

12. Nam-mô đoan nghiêm thân vô tỉ trại, Quan Âm Như-Lai quả tu thập nhị nguyện.
 

St

 

 

 

Viết bình luận