ĐỜI SỐNG

ĐÊM ĐỨC THÍCH CA THÀNH ĐẠO - NĂM 584 TCN

ĐÊM ĐỨC THÍCH CA THÀNH ĐẠO - NĂM 584 TCN

18-01-2024

Sau 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ đề chuyên sâu vào thiền quán, tu tập tâm ly dục, ly ác pháp, Ngài đã chiến thắng nội chướng lẫn ngoại ma, Ngài hoàn toàn chứng được Tam minh, thành tựu Chính đẳng ...

<< < 1 8 9 10 11 12 > >>